Make your own free website on Tripod.com

kbs_bar.jpg (5131 bytes)

 

Tanım

Belediye bünyesinde yürütülmekte olan tüm hizmetlerin bir bilgisayar altında  ortak bir veri tabanı ile entegre bir biçiminde hazırlanmış otomasyondur.

Kent Bilgi Sistemi, genel olarak,

 • Bir Belediyede verilen hizmetlerin tümünü kapsayacak,
 • Yöneticilerin karar verme sorunlarının çözümü için gerekli bilgileri üretecek,
 • En küçük Belde Belediyesinden en büyük İlçe veya Metropol Belediyeleri ile Büyükşehir Belediyelerine kadar tüm Belediyelerde uygulanabilecek,
 • Belediyenin özelliğine ve büyüklüğüne göre istenildiğinde, tüm Sistem yerine, sadece o Belediye için önemli ve gerekli olan alt sistemlerin (modüllerin) uygulanabileceği,
 • Belediye içindeki tüm hizmetlerin bir ağ (network) altında birbirleriyle etkileşimli ve bütünleşik (Entegre) bir şekilde yürütülebileceği,
 • Büyükşehir Belediyeleri ve Metropol Belediyeler arasında kurulacak on-line bağlantılar ile istenirse anında veya peryodik olarak bilgilerin transfer edilebileceği,
 • Belediyeler arasında kurulacak on-line bağlantılar ile İller, Bölgeler ve en sonra da Devlet düzeyinde, Bilgi Sistemlerinin oluşturulabileceği,
 • Belediye içinde hizmetleri yürütmekle görevli Memurların kolayca öğrenebileceği, kullanabileceği, gerekli müdahaleleri, programları yazanlara ihtiyaç duymaksızın, parametre girişleri ile yapabileceği,
 • Belediyenin bir biriminde oluşan ve bilgisayara girilen bir bilginin diğer birimler tarafından, tekrar giriş yapılmaksızın, anında görülebileceği ve kullanılabileceği,
 • Belediye hizmetlerindeki niteliksel ve niceliksel artışlara önemli ilaveler, düzenlemeler ve değişiklikler gerektirmeksizin cevap verebilecek ve kendiliğinden kolaylıkla uyarlanabilecek,
 • Günümüzün en ileri sistem tasarım metodolojisi ve bilgisayar donanım-yazılım teknolojisinin kullanılacağı,
 • Bilgisayar donanım ve yazılım teknolojisindeki hızlı gelişmelerde gözönüne alınarak; işlerin mümkün olduğu kadar insan gücü yerine bilgisayar tarafından yerine getirileceği ve böylece az insanla daha çok, daha hızlı ve daha doğru işin yapılabileceği,
İleriye dönük, Bütünleşik ve aynı zamanda modüler bir yapı hedef alınarak tasarlanmıştır.

Belediye bünyesinde çalışan tüm birimlerin faaliyet konuları ile ilgili konuları içeren, veri tabanı ve ağ mimarisini kullanarak , belediyeye hızlı işlem, interaktif belediyecilik , verimli çalışma, az personelle çok iş, hem hızlı hem hatasız iş, etkin denetim, muhtarlıklar ile ilişki ve Devlet Bilgi Sistemine hazırlık gibi avantajlar sunarken mükelleflerimize de kolaylık, hızlı ödeme ve işlemler yapabilme gibi avantajlar sunmaktadır. Bu sistem şu alt sistemleri içerir;

Kent Özlük Sistemi                                                                 

Kent içindeki tüm taşınmazlar ve kentliler ile ilgili bilgilerin oluşturulması, aralarında mülk sahipliği, kiracılık, ikamet, işyeri vb. konulardaki ilişkilerin kurulması, güncel tutulması ve diğer sistemlerin kullanılması için saklanmasını sağlar,

İşlevleri ;

Kentli Sicili Oluşturma: Kentli Kimlik,Nüfus,İkamet ve İş adresi bilgileri,

Taşınmaz Sicili Oluşturma : Taşınmaz Pafta,Ada,Parsel,Cilt, Sahife, Mülkiyet Ve Numarataj Adresi Bilgileri

Tüm Sistemlerde Ortak Kullanılan Tek Kentli Sicil Numarası

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

İmar Sistemi                                                                             

Belediye tarafından verilen imar durumu , yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve numarataj belgesinin hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Ve Taşınmaz Sicil Üzerinde İşlem

İmar Durumu Verme İşlemleri

Yapı Ruhsatı Hazırlama İşlemleri

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Numarataj İşleri Ve Numarataj Belgesi

Mahalle , Cadde, Sokak Tanımları Ve Sınırları

Eski Mahalle, Cadde ,Sokakların İzlenmesi

Kapı Numarası Ekleme Ve Değiştirme

Bağımsız Bölüm Ekleme Ve Değiştirme

Mühürlenmiş Yapılar İzleme

Harç Hesaplama

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Su Sistemi

Su aboneliğinin yapılmasını , ihbarnamelerin hazırlanmasını, tespit edilen tüketimleri girişlerinin yapılmasını ve tüketimlerden hareketle tahakkukların hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Ve Taşınmaz Sicil Üzerinde İşlem

Abonelik İşlemleri

Tüketim Endeksi Girişi

İhbarname Hazırlama

Sayaç Açma Ve Kapama İşlemleri

Tahakkuk İşlemleri

Özel Tahakkuk (Bakım Vb. İçin) Oluşturma İşlemleri

Tahakkuklara Ek Ödeme Süresi Verilmesi İşlemleri

El Bilgisayarı İle Endeks Okuma

El Yazıcı İle İhbarname Basma

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

Emlak vergisi Sistemi

Emlak Vergisi Beyannamelerinin oluşturulmasını ve tahakkukların hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Ve Taşınmaz Sicilleri Üzerinde İşlem

Beyanname Oluşturma

Beyanname Sureti

Satış,Veraset,Hibe,Emeklilik Vb. İşlemleri

En Az Beyan Değeri Oluşturma ve Kontrol

Tahakkuk İşlemleri

Beyana Çağrı İşlemleri

Ödeme Emri İşlemleri

Ceza Bildirimi İşlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Çevre Temizlik Vergisi Sistemi

Çevre Temizlik Vergisi Beyannamelerinin oluşturulmasını ve tahakkuklarının hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Ve Taşınmaz Sicili Üzerinde İşlem

Bildirim Oluşturma

Bildirim Sureti

Tahakkuk İşlemleri

Bildirime Çağrı İşlemleri

Ödeme Emri İşlemleri

Ceza Bildirimi İşlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

İlan Ve Reklam Vergisi Sistemi

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamelerinin oluşturulmasının ve tahakkuklarının hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri :

Kentli Ve Taşınmaz Sicili Üzerinde İşlem

Beyanname Oluşturma

Beyanname Sureti

Tahakkuk İşlemleri

Beyana Çağrı İşlemleri

Ödeme Emri İşlemleri

Ceza Bildirimi İşlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Eğlence Vergi istemi

Eğlence Vergisi Beyannamelerinin oluşturulmasını ve tahakkuklarının hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Ve Taşınmaz Sicili Üzerinde İşlem

Beyanname Oluşturma

Beyanname Sureti Oluşturma

Tahakkuk İşlemleri

Beyana Çağrı İşlemleri

Ödeme Emri İşlemleri

Ceza Bildirimi İşlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Haberleşme Vergi Sistemi

Haberleşme Vergisi Beyannamelerinin oluşturulmasını ve tahakkuklarının hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Ve Taşınmaz Sicili Üzerinde İşlem

Beyanname Oluşturma

Beyanname Sureti Oluşturma

Tahakkuk İşlemleri

Ödeme Emri İşlemleri

Ceza Bildirimi İşlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Elektrik ve Havagazı Vergisi Sistemi

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamelerinin oluşturulmasını ve tahakkuklarının hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Ve Taşınmaz Sicili Üzerinde İşlem

Beyanname Oluşturma

Beyanname Sureti

Tahakkuk İşlemleri

Ödeme Emri İşlemleri

Ceza Bildirimi İşlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Yangın Sigorta Vergisi Sistemi

Yangın ve Sigorta Vergisi Beyannamelerinin oluşturulmasını ve tahakkuklarının hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Ve Taşınmaz Sicili Üzerinde İşlem

Beyanname Oluşturma

Beyanname Sureti Oluşturma

Tahakkuk İşlemleri

Beyana Çağrı İşlemleri

Ödeme Emri İşlemleri

Ceza Bildirimi İşlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Taşınmaz Kira Gelirleri Sistemi

Belediyeye ait taşınmazların kira sözleşmelerinin oluşturulmasını ve tahakkuklarının hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Taşınmaz Sicili Üzerinde İşlem

Kira Sözleşmesi Girişi

Tahakkuk İşlemleri

Ödemeler İzleme İşlemleri

Kira Artışlarını İzlenme İşlemleri

Sözleşme Süresi Bitimi İzleme Ve Süre Uzatma

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Gelir Özel İşlemleri Sistemi

Belediyenin vergi ve gelirleri ile ilgili özel işlemlerin yürütülmesini sağlar.

İşlevleri ;

Posta çeki – banka dekontu- el makbuzu girişi ile tahsilat kesinleştirme,

Mahsup işlemleri

Tecil işlemleri

Terkin işlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Çeşitli Gelirler Sistemi

Belediyenin katılma payı gelirleri, satış gelirleri ,para cezaları , vergi cezaları vb. diğer tüm gelirlerinin tahakkuklarının hazırlanmasını sağlar.

 

İşlevleri ;

Harcamalara Katılama Payı Gelirleri

Para Cezaları

İmar Para Cezaları

Vergi Cezaları

Satış Gelirleri

Tahakkuk İşlemleri

Ödeme Emri İşlemleri

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Tahsilat Sistemi

Belediyenin tüm vergi ve gelirlerinin tahsilatlarının yapılması , gecikme zamlarının hesaplanmasını , makbuzlarının hazırlanmasını ve bunlarla ilgili mahsup , tecil,terkin işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

İşlevleri;

Kentli Sicili Üzerinde İşlem

Kentlinin Tüm Borçlarını Aynı Anda Ekranda Görme

Su Tahsilatı

Emlak Vergisi Tahsilatı

Çevre Temizlik Vergisi Tahsilatı

İlan Reklam Vergisi Tahsilatı

Eğlence Vergisi Tahsilatı

Haberleşme Vergisi Tahsilatı

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Tahsilatı

Yangın Sigorta Vergisi Tahsilatı

Taşınmaz Kira Gelirleri Tahsilatı

Katılma Payı Gelirleri Tahsilatı

Satış Gelirleri Tahsilatı

Para Cezaları Tahsilatı

Vergi Cezaları Tahsilatı

Tüm Harçların Tahsilatı

Tüm Ücretleri Tahsilatı

Tüm Gelirleri Tahsilatı

Gecikme Zamları

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Bütçe Sistemi

Belediye yıllık bütçesi ve ek bütçelerin hazırlanmasını sağlar.

İşlevleri;

Gelir Bütçesi Hazırlama

Gider Bütçesi Hazırlama

Ek Bütçe Hazırlama

Ödenek Aktarımları

Bütçe Raporları

 

Muhasebe Sistemi

Muhasebe işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

İşlevleri ;

Tüm Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Evraklarının Hazırlanması

Kesin Hesap İşlemleri

Günlük, Aylık Ve Yıllık Raporlar

 

Personel Sistemi

Belediyede memur ve işçi statüsünde çalışan tüm personelin özlük ve bordro işlemleri ile tayin,terfi,atama vb. işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

İşlevleri ;

Personel (Memur) Özlük

Personel (Memur) Bordro

Personel (İşçi) Özlük

Personel (İşçi) Bordro

Fark Bordroları

Organizasyon Şeması

Kadro Ünvanları

Kadro Atamaları

Terfi İşlemleri

Personel Hareketleri

İzin İşlemleri

Vizite İşlemleri

Vardiya İzleme

Fazla Mesai İzleme

Puantaj İşlemleri

Tasarrufu Teşvik Fonu İşlemleri

Stajyer Öğrenci İşlemleri

Toplu İş Sözleşmesi Hazırlık Ve Destek Çalışmaları

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Satınalma Sistemi

Belediye birimleri tarafından talep edilen malzemelerin satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

İşlevleri;

Satınalma Dosyası Oluşturma Ve İzleme

Teklif İsteme,Teklif Değerlendirme ,Sipariş,Teslim Alma Vb. İşlemler

Malzeme Repertuarı

Firma Repertuarı

Firma Değerlendirme

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Ambar Sistemi

Belediye birimleri için satın alınan malzemelerin ambar giriş çıkışları ile stok durumlarının ve maliyetlerinin izlenmesini sağlar.

İşlevleri;

Malzeme Giriş Ve Çıkış İşlemleri

Stok İzleme Ve Kontrol

En Az Stok Seviyesi İle İzleme

Stok Maliyetleri

Ambar Sayım Sonuçları

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Demirbaş Sistemi

Belediye bünyesinde kullanılan demirbaş malzemelerin kayıtlarının tutulmasını ve izlenmesini sağlar.

İşlevleri ;

Demirbaş Malzeme Giriş Ve Çıkış İşlemleri

Demirbaş Malzeme Numaralandırılması Ve Zimmetleme İşlemleri

Demirbaş Malzeme İzleme Ve Kayıt İşlemleri

Demirbaş Malzeme Amortisman İşlemleri

Demirbaş Malzeme Sayım Sonuçları

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Yazı İşleri Sistemi

Belediye içinde birimler arasındaki yazışmalar ile belediye ve dış kuruluşlar arasındaki yazışmaların kaydedilmesini, izlenmesini ve arşivlenmesini sağlar.

İşlevleri ;

Gelen Yazılar Kayıt

Giden Yazılar Kayıt

İlgi

Dağıtım

Ekler

Cevap Bekleyen Yazılar İzleme

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Karar ve Tutanaklar Sistemi

Belediye Meclisi, Encümeni ve Komisyonlarına ait toplantı gündemlerinin oluşturulmasını , karalarının hazırlanmasını , kaydedilmesini izlemesini ve arşivlenmesini sağlar.

İşlevleri ;

Meclis Gündemi Oluşturma

Meclis Gündemi İzleme

Meclis Kararları Yazma

Meclis Karaları Kayıt

Encümen Gündemi Oluşturma

Encümen Gündemi İzleme

Encümen Kararları Yazma

Encümen Kararları Kayıt

Komisyon Gündemi Oluşturma

Komisyon Gündemi İzleme

Komisyon Karalarını Yazma

Komisyon Karaları Kayıt

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

 

Çeşitli Hizmetler Sistemi

Her belediye için aynı önemde olmayıp standart bir uygulama şeklide bulunmayabilen , dolayısıyla belediyeden belediyeye farklılıklar gösterebilen , değişik konulardaki hizmetlerin her belediyenin yapısına uygun olarak hazırlanacak , özel programlar vasıtasıyla yürütülmesini sağlar.

 

İşlevleri ;

İnternet Ve WEB Sayfası Uygulamaları

İnternet Ve Telefon Aracılığı İle Borç Öğrenme, Ödeme Ve Diğer İşlemler,

Bankalar İle On-Line Ve/Veya Optik Ortamda İletişim Ve Veri Aktarımı

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

Hafta Tatili Ruhsatı

Esnaf Muaflığı Belgesi

Arazi Sulama İşleri İzleme

Belediye Taşınmazları İzleme

Belediye Araç Ve İş Makineleri İzleme

Otobüs İşleri İzleme

Mezbaha İşleri İzleme

Mezarlık İşleri İzleme

İtfaiye İşleri İzleme

Park- Bahçe İşleri İzleme

Yol Ve Altyapı Çalışmaları Planlama Ve İzleme

Pazar Yerleri Denetimi Ve İzleme

Temizlik İşleri İzleme

Evlendirme İşleri İzleme

Sağlık İşleri İzleme

Zabıta İşleri İzleme

İhale İzleme

Hakediş İzleme

Dava İzleme

Haciz İzleme

Teftiş Heyeti Denetimleri İzleme

Dilek Ve Şikayet İzleme

Randevu İzleme

Adres Etiket Basma Vb. Konular.

Yönetim Sistemi

Belediyede her kademedeki yöneticinin alacağı kararlar da ihtiyacı olan bilgilerin,diğer sistemler tarafından oluşturulan verilerden hareketle, sayısal ve grafiksel olarak ekran görüntüleri ve/veya raporlar halinde oluşturulmasını sağlar.

İşlevleri ;

Belediye Hizmetleri İle İlgili Olarak Yöneticilerin Karalarına Destek Olacak Bilgiler

Veri Tabanındaki Tüm Veriler Üzerinde Ayrıntılı Analizler

Yöneticiler İçin Hazırlanmış Tablo Ve Grafik Şeklinde Ekran Görüntüleri

Yöneticiler İçin Hazırlanmış Tablo Grafik Şeklinde Raporlar

Yöneticiler İçin Hazırlanmış Hizmete Özel Ve Gizli Bilgiler

 

Güvenlik Sistemi

Kent bilgi sistemi programlarının kopyalanmasının önlenmesi ile tanımlanmış yetkiler dışında ekran ve menülere girilerek veri girişi , düzeltme, silme, sorgulama, görme ve raporlama vb. işlemlerin yapılmasının engellenmesini sağlar.

İşlevleri ;

Kopyalama Ve İşlem Yapmaya Karşı Geliştirilmiş Özel Güvenlik Programı

Ekran Ve İşlem Ayrıntısında Sınırlandırılmış Yetki Kullanımının Sağlanması

Tanımlanmış Yetkiler Dahilinde Veri Girme, Düzeltme Ve Silme

Tanımlanmış Yetkiler Dahilinde Veri Sorgulama Görüntüleme Ve Raporlama

İşlemi Yapan Kullanıcı Personel, Tanımının Saklanması Ve İzlenmesi

 

Muhtarlık Sistemi

Belediye sınırları içerisindeki mahallelerin muhtarlıklarındaki bilgisayarlara kentli bilgilerinin girilmesini ve bu bilgilerin belirlenen zamanlarda belediyedeki sunucu bilgisayara On-Line olarak aktarılarak kentli sicil kayıtlarının güncel tutulmasını sağlar.

İşlevleri ;

Kentli Sicili – Kentli Kimlik, Nüfus, Adres

Taşınmaz Sicili- Taşınmaz Tapu Kaydı , Mülkiyet, Adres

Tüm Muhtarlık Belgelerinin Hazırlanması Ve Basılması

Her Türlü Sorgulama İle Ekran Görüntüleri Ve Raporlar

Tapu Sistemi

Belediyenin bağlı bulunduğu İlçe Tapu Müdürlüklerindeki bilgisayarlarda yüklü bulunan taşınmaz bilgilerin, Kent Özlük Sistemi’ne aktarılarak taşınmaz sicil kayıtlarının ada parsel bazında oluşturulmasını sağlar.

İşlevleri ;

Tapu bilgisayarlarından Optik ortamda veri aktarımı

Tapu Müdürlüklerindeki tapu işlemleri için özel tapu sistemi (ileriye dönük bir proje) olarak öngörülmektedir.

 

Geographic Informotion Systems

Kent Bilgi sistemi ortak veri tabanındaki kentli ve taşınmazlara ait tüm verileri doğrudan okuyabilen , grafik bazlı bir haritacılık (Map) ve bilgisayar destekli tasarım (Cad) hazır paket programı vasıtasıyla, imar planlaması ve uygulamalarına ilişkin tüm çalışmaların bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlar.

İşlevleri

Kentli ve Taşınmaz Sicili Üzerinde İşlem

Haritacılık Uygulamaları

Sayısallaştırarak ve/veya koordinat Girişi ile Harita Oluşturma

Haritalar üzerinde halihazır, Kadastral Durum, Altyapı, Doğalyapı Bilgileri

İmar Planları

İmar Durumu Raporları

Her Türlü Sorgulama ile Ekran Görüntüleri ve Raporlar